БНБ

Печалбата на банковата система е 2,7 млрд. лв. към 30 септември

Печалбата на банковата система към 30 септември е в размер на 2,7 млрд. лв., с 1,2 млрд. лв. (80,5%) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. Това съобщават от БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на септември.

И още: За деветте месеца на 2023 г. е реализиран нетен лихвен доход за 3,6 млрд. лв., който е с 1,3 млрд. лв. по-висок от отчетения за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2023 г. възлизат на 264 млн. лв. (при 352 млн. лв. към 30 септември 2022 г.).

През третото тримесечие на годината активите на банковата система се увеличават с 4 млрд. лв. (2,5 процента) и в края на септември достигат 165,1 млрд. лв. Кредитите и авансите и дълговите ценни книжа заемат съответно 63,4% и 14,6% от активите на банковата система в края на септември (при съответно 65% и 15% в края на юни).

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 241,9 процента (при 225,6 процента в края на юни). Ликвидният буфер е 46,2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 19,1 млрд. лв. (при 46,9 млрд. лв. и 20,8 млрд. лв. в края на юни).

През тримесечието брутните кредити и аванси нарастват със 102 млн. лв. (0,1%) до 108,1 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 2,8 млрд. лв. (17,4%) до 13,5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и „Държавно управление“) нараства с 2,9 млрд. лв. (3,2%) до 94,6 млрд. лв., като растеж е отбелязан при всички институционални сектори в неговата структура, посочват от БНБ.

Кредитите за домакинства се увеличават през  тримесечието с 1,5 млрд. лв. (4,2%), тези за нефинансови предприятия – със 711 млн. лв. (1,5%), за други финансови предприятия – с 522 млн. лв. (6,8%), а за сектор „Държавно управление“ – със 160 млн. лв. (15,6%). В края на септември брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 4,12 млрд. лв. (при 4,10 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3,81% (при 3,80% в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 2,04 млрд. лв. (при 2,07 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1, 95% (при 1,98% в края на юни).

През третото тримесечие на годината депозитите в банковата система се увеличават с 2,9 млрд. лв.  (2,1%) и в края на септември достигат 141,3 млрд. лв. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,9 млрд. лв., 4,5%) и на домакинствата (с 1,8 млрд. лв., 2,4%). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 452 млн. лв., 10,7%), на сектор „Държавно управление“ (с 322 млн. лв., 7,7%) и на кредитни институции (със 134 млн. лв., 1,3%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на третото тримесечие възлиза на 19,3 млрд. лв., с 999 млн. лв. (5,4%) повече спрямо края на юни. Нарастването на собствения капитал през периода се дължи главно на повишението на печалбата, отбелязват от БНБ.