проучване

Онлайн платформа ще сближава науката и бизнеса

Министерството на иновациите и растежа ще подпомогне изграждането на онлайн платформа за сътрудничество между бизнеса, висшите училища и научните организации в страната. За целта ще бъдат надградени съществуващите регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) за научната дейност и за академичния състав, както и Българският портал за отворена наука. Създаването на новата система е обезпечено с близо 1,2 млн. лв. по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

За да ги получат, от НАЦИД трябва да кандидатстват с проект до 16:30 ч. на 8 декември 2023 г. Традиционно това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020. Вижте тук необходимите документи и условията за подаването им.

Целта на новата платформата ще бъде да се създадат ефективна връзка и партньорства между малки и средни предприятия в България и научните организации, включително техни институти, висшите училища, центрове за върхови постижения и за компетентност, София Тех Парк и други звена в регионалните екосистеми на научно-развойната дейност. Взаимодействието помежду им ще доведе до изпълнение на различни съвместни проекти, включително за създаване, внедряване на иновации, подобряване на производствените процеси и др.