анализ

Бизнес климатът в строителството и услугите в България през ноември се подобрява

През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от октомври, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Повишение на показателя е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят запазва равнището си от предходния месец.

Справка в НСИ показва, че през октомври 2023 г. показателят намаля с 2,7 пункта спрямо предходния месец, а понижение се наблюдаваше в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите беше регистрирано увеличение.

Най-сериозните проблеми за дейността на промишлеността остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени през ноември съответно от 50 и 32 на сто от предприятията. През октомври анкетата на НСИ отчете засилване на негативното влияние на факторите „недостатъчно търсене от страната“ и „недостатъчно търсене от чужбина“, сочи справка в НСИ.

За строителния сектор през ноември основните пречки за развитието на бизнеса са свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила. Оценките на мениджърите в строителството през октомври отчетоха нарастване на отрицателното въздействие на трите фактора.

Основните фактори, ограничаващи дейността на търговците на дребно през ноември, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им влияние. През октомври най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса беше несигурната икономическа среда, посочена от 62,1 на сто от предприятията. На второ и трето място бяха конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, сочи справка в НСИ.