НСИ: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи у нас растат през 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор се увеличават на годишна база през 2022 г. с малко над 1 млрд. евро, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – с 4,4 млрд. лева, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ). Промяна има в секторите, водещи по обем инвестиции в ДМА, като през миналата година лидер става индустрията, измествайки услугите, сочат още данни от справката в НСИ. В класацията на топ три придобивани активи в общия обем инвестиции в ДМА се запазват – машините, производственото оборудване и апаратура, транспортните средства и земята, като дялове обаче при тях има намаление.

Днес НСИ оповести предварителни данни, според които към 31 декември 2022 г. инвестициите възлизат на 29 251 млн. евро по текущи цени. Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2021 г. възлизаха на 28 137 млн. евро по текущи цени, показва справка в националната статистика.

За две години се запазва профилът на приоритетните за страната инвестиционни сектори с известни корекции в обемите на вложенията. През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 12 822 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 6 837 млн. евро. През 2021 г. инвестиции в промишлеността са били 12 210 млн. евро, а в услугите – 6 278 млн. евро.

Направените през 2022 г. инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ са с 3,1 процентни пункта повече в сравнение с предходната година, а в сектор „Строителство“ те намаляват с 0,4 процентни пункта.