КЕВР реши газът да поскъпне с 6% през септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. септември в размер на 63,35лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. септември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително.

 Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  

„Булгаргаз“ е сключил за м. септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.   

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. септември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 63,35 лв./MWh е с около 6 % по-висока от цената на природния газ през м. август, която беше в размер на 59,67 лв./MWh. Това се дължи на сериозното повишение на борсовия индекс „TTF – месец напред“, чиято стойност  за м. септември е с 19% по-висока от стойността му за м.август Индексът, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ, през последните седмици достигна над 44 евро/MWh и независимо, че през последните дни на м. август той спадна, ценовите изменения пряко се отразиха върху утвърдената от КЕВР цена. На проведеното открито заседание „Булгаргаз“ ЕАД увери, че дружеството е успяло да сведе до минимум увеличението на борсовия индекс и той влияе само частично върху регулираната цена за м. септември. „Важен фактор за енергийната сигурност на Европа през зимния сезон са предприетите мерки за осигуряване на потреблението – газовите хранилища на континента са запълнени средно над 92%, а хранилището в Чирен – над 93 %“, заяви  председателят на КЕВР доц.Иван Иванов.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. септември 2023 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.