Министерство на земеделието допусна 24 проекта за инвестиции в инфраструктура

Министерство на земеделието и храните съобщи, че е приключило оценката за административно съответствие и допустимост на 26 проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те са подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) по процедура „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

От оценените на етап административно съответствие и допустимост 26 проекта, до следващия етап на разглеждане преминават 24. Отхвърлените предложения са две.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

Вчера по време на среща с регионалния директор за устойчиво развитие в региона на Европа и Централна Азия на Световната банка д-р Самeх Нагиб Уаба министърът на земеделието и храните Кирил Вътев подчерта, че хидромелиорациите са изключително важна част за развитие на земеделието и е нужно изготвянето на Национална стратегия за напояването, която да включва по-ефективното използване на водата.

Д-р Уаба посочи, че Световната банка работи с над 190 страни и има действащи активни проекти за модернизиране на напоителни системи, намаляване на водните загуби и кръгово използване на водните ресурси.